Boone & De Jaeger, Geassocieerde notarissen te Eeklo & Sint-Laureins (Watervliet)

 

Boone & De Jaeger

Geassocieerde notarissen te Eeklo & Sint-Laureins (Watervliet)

8

Wat houdt de ontvoogding van de minderjarige in en hoe kan zij worden bekomen?

De ontvoogding heeft tot doel de minderjarige een gedeeltelijke rechtsbekwaamheid te geven.

Men kan ontvoogd worden :

  • van rechtswege, bij zijn huwelijk;
  • door een vonnis van de jeugdrechtbank, uitgesproken op verzoek van beide ouders, van de overlevende ouder wanneer de andere overleden is of wanneer de afstamming ten aanzien van die andere ouder niet vaststaat of op verzoek van de voogd.

De ontvoogde minderjarige mag ALLEEN HANDELEND, daden van louter beheer verrichten, dit zijn handelingen die uitsluitend het inkomen betreffen, niet het kapitaal.

Met BIJSTAND van zijn curator mag hij kapitalen in ontvangst nemen en er kwijting van geven; kapitalen beleggen; effecten of ander waardevol roerend goed verkopen; niet vervallen schulden betalen.

Met uitdrukkelijke machtiging van de vrederechter mag de minderjarige een lening aangaan en een onroerend goed verkopen.

De ontvoogde minderjarige die handel drijft, en daartoe gemachtigd werd, wordt als een meerderjarige persoon beschouwd voor alle daden die zijn handel treffen.

Hij treedt hiervoor geheel zelfstandig op.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan info@privanot.be .